Giới thiệu

 Cuốn sách là tài liệu quý trong việc giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho người thầy thuốc…Là hành trang cho các thế hệ thầy thuốc học tập, hoàn thiện bản thân, nâng cao y đức, y nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.